معرفی سه نمونه تذهیب قرآنی قرن سیزدهم موجود در کتابخانه و موزه ملک

برگه

همواره تذهیب قرآن­ مجید در ادوار تاریخ گوناگون برای جامعه اسلامی به دلیل اهمیت فوق العاده آن مطرح بوده است. یکی از نقاط تاریخی این هنر در ایران، قرن سیزدهم هجری قمری همزمان با حکومت قاجار است. در این پژوهش سه نمونه از قرآن­ های مذهّب این دوران که در کتابخانه و موزه ملّی ملک نگهداری­ می­ شود مورد بررسی قرار می­ گیرد. این نسخ دارای کیفیت­ های متفاوتی از هنر تذیب را در بر دارد که مطالعه آن موجب خواهد شد تا ظرایف و دقایق هنری موجود در این نُسخ، بیش از پیش آشکار شود. بی­ تردید قیاس همزمان با بررسی آثار در کشف نقاط تشابه و تمایز، مورد توّجه است.